പൊഹ മതം

കോഴിക്കോട്ടുളള മറ്റൊരു ചേകനൂരി ഞാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ നേരിട്ട് എന്റെടുത്ത് വന്നിരുന്നു. കക്ഷിയോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നു നമസ്കരിച്ചു കാണിച്ചു തന്നാലും…

മുസ്‌ലിംകളല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം

ചോദ്യം: ഞാൻ ഉപരിപഠനാർഥം വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റാണ്. എന്റെ കൂടെ ധാരാളം അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല സുഹൃദ്…

സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത്

തുടർച്ച…. സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് വെളിവാക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത, മറക്കല്‍അനിവാര്യമായ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കാണ് ഔറത് എന്നു പറയുക. അവ അന്യർക്കു മുമ്പിൽ മറയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും അതു തുറന്നിടല്‍നിഷിദ്ധമാണെന്നുമാണ്…