സ്വഹാബിയെ തെറി പറഞ്ഞവൻ തഫ്സീറെഴുതുമ്പോൾ

വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഏതാനും പേരൊഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ സ്വഹാബിമാരും കാഫിറുകളും മുര്‍തദ്ദുകളുമായി എന്നാണ് ശിയാക്കളുടെ വിശ്വാസം. അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പുള്ള സ്വഹാബിയാണ്…

വികലമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം

ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതും വികലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം. ഇത്രയധികം വികലമാക്കപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും ചരിത്രമുണ്ടോ എന്നതു തന്നെ സംശയമാണ്. ഏതൊരു സമുദായത്തിനും…

മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തം

ആമുഖം   മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തവും, അവളുടെ പൊതുരംഗത്തെ ഇടപഴകലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ, വളരെയധികം ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള…