ലുഡോ കളി നിരുപാധികം ഹറാമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരോട്:

ഈ വിധി നിങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് വല്ല പ്രമാണത്തിലും വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ? എങ്കിൽ ഏതാണ് ആ പ്രമാണം ? ആയത്തോ ഹദീസോ ആണ്…