യൂറോപ്യന്റെ മദ്ഹ് പാടുന്നവരോട്

*വിശ്വാസികളേക്കാൾ മെച്ചം അവിശ്വാസികളോ?*❓ മതവിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയാൻ ചേപ്രയാകുന്ന, സ്വന്തം ആദർശ്ശത്തിൽ അപകർഷ ബോധം വച്ചു പുലർത്തുന്ന ചില സാധുക്കൾ, ആത്മ നിന്ദ…