തഖിയ്യ സിദ്ധാന്തം

ഇതര ദർശനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പാർട്ടികളുമെല്ലാം അടവു നയം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. അതു പക്ഷെ മൗലിക നിലപാട് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, സാഹചര്യത്തിന്റെ അനിവാര്യതയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാൽക്കാലിക…

ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ അനുകരിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നവരോട്

⛔⛔⛔ ഏതൊരു അധീശത്വ ശക്തിയും തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം ദുർബലരും ന്യൂന പക്ഷവുമായ ജനതയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപിക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, തങ്ങളുടെ…

സത്യസാക്ഷ്യം

മുസ്‌ലിം സമുദായം ഇന്നഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും പലരും പല രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, ഇടപ്പാഴും പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ…