സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത്

തുടർച്ച…. സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് വെളിവാക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത, മറക്കല്‍അനിവാര്യമായ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കാണ് ഔറത് എന്നു പറയുക. അവ അന്യർക്കു മുമ്പിൽ മറയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും അതു തുറന്നിടല്‍നിഷിദ്ധമാണെന്നുമാണ്…

സ്ത്രീ ചേലാകർമം പ്രമാണങ്ങളിൽ

സ്ത്രീകളുടെ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ വിധി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക ഈ കുറിപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമല്ല, പ്രത്യുത അത് ഇസ്‌ലാമിക വിരുദ്ധമാണെന്ന ജൽപ്പനം ശരിയല്ലാ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ…

ഹാദിയയുടെ ഇസ്ലാമും ബഹു. മന്ത്രി സുധാകരൻ പറഞ്ഞതും

താൻ ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ ഹാദിയ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാൻ . ഇസ്ലാമിന് എന്തോ…

മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തം

ആമുഖം   മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തവും, അവളുടെ പൊതുരംഗത്തെ ഇടപഴകലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ, വളരെയധികം ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള…